Główna Księgarnia Naukowa na Facebook Główna Księgarnia Naukowa na Instagriamie
05 kwietnia 2020 roku
Strona główna / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI
„GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA” SATOŁA WOJCIECH, JANICKA EWA SPÓŁKA JAWNA
 
 
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu [link], którego akceptacja jest niezbędna w celu rejestracji i składania Zamówień w Głównej Księgarni Naukowej, zwanej dalej „Księgarnią” lub „GKN”. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości rejestracji lub składania Zamówień.
 
 
O bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych dba Wojciech Satoła, właściciel serwisu internetowego Księgarni, znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.eksiegarnia.pl, zwanego dalej „Serwisem”, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki „Główna Księgarnia Naukowa” Satoła Wojciech, Janicka Ewa spółka jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Podwale 6, 31-118 Kraków NIP: 6762074313, REGON: 351536639, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010069.
 
Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką” została sporządzona w celu wdrożenia zasad przetwarzania i zabezpieczenia Państwa Danych osobowych w naszej Księgarni w sposób zgodny z wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”.
 
 
I. DEFINICJE:
1. Administrator: Administrator: „Główna Księgarnia Naukowa” Satoła Wojciech, Janicka Ewa spółka jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Podwale 6, 31-118 Kraków NIP: 6762074313, REGON: 351536639, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010069  (podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych).
2. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, „osobie, której dane dotyczą”. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3. Zbiór danych osobowych: oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie.
4. Przetwarzanie danych osobowych: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestaw danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Podmiot przetwarzający: każdy posiadający osobowość prawną lub nieposiadający osobowości prawnej podmiot lub osoba, której Spółka powierzyła przetwarzanie Danych osobowych.
6. Ograniczenie przetwarzania: oznacza oznaczenie przechowywanych Danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
7. System informatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych w celu przetwarzania danych.
8. Odbiorca: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania.    
9. Osoba przetwarzająca: osoba upoważniona przed Administratora Danych do przetwarzania danych. 
10. Identyfikator użytkownika: ciąg znaków litrowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie.
11. Hasło: ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej  do pracy w systemie informatycznej (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie.  
12. Uwierzytelnianie: działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).
13. Przepisy o ochronie danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i inne powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony Danych osobowych.
14. Pseudonimizacja: oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
15. Klient: oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupów w Serwisie jako osoba zarejestrowana/zalogowana albo osoba dokonująca zakupu bez logowania jako Gość.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka przechowywana jest zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej w miejscach prowadzenia działalności przez Administratora danych.
2. Administrator zapewnia, że przetwarzanie Danych osobowych w Księgarni następuje z poszanowaniem następujących zasad:
a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność),
c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),
d) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),
e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
f) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
g) nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
h) w razie potrzeby będą zaktualizowane (aktualność),
i) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
3. Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczaniem Danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 
III. RODZAJ, CEL ORAZ SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
A. Rodzaj zbieranych danych osobowych.
1. Polityka dotyczy wszelkich Danych osobowych przetwarzanych przez Księgarnię w związku z dokonywaniem przez Państwa zakupów w sklepie stacjonarnym, korzystaniem przez Państwa z Serwisu Księgarni znajdującego się pod adresem elektronicznym www.eksiegarnia.pl, a mających związek z rejestracją, dokonywaniem zakupu bez rejestracji/logowania się oraz w pewnym zakresie osób odwiedzających jej serwis internetowy.
2. Podczas przeglądania stron Księgarni pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak „cookies” czy „web beacons” („Dane Nawigacyjne”).
3. W zależności od sposobu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego Księgarni bez rejestracji/za pośrednictwem logowania, mogą być Państwo poproszeni o podanie Danych osobowych oznaczonych jako niezbędne dla prawidłowego realizacji wybranej usługi.
4. Do zarejestrowania w Serwisie oraz w celu zalogowania konieczne jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu/oknie logowania udostępnionych w Serwisie. 
5. W przypadku chęci dokonania zakupu towarów oferowanych przez Księgarnię bez logowania do Serwisu, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu. W przypadku firm, jeżeli będą Państwo chcieli otrzymać fakturę, poprosimy także o podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 
B. Cel przetwarzania Danych osobowych
1. Państwa Dane osobowe podane podczas rejestracji/logowania, korzystania z Serwisu bez logowania, oraz dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
a. w celu zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, przez czas trwania umowy i dokonywania rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych m.in.:
wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych oraz faktur potwierdzających fakt zawarcia umowy,
przechowywanie dokumentów potwierdzających złożenie przez Państwa reklamacji oraz treść udzielonej odpowiedzi (w terminie i formie przewidzianej obowiązującymi przepisami),
Z uzyskanych w ten sposób Danych osobowych dla potrzeb realizacji ww. celów Administrator będzie korzystał:
przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
przez czas, w którym przepisy powszechnie obowiązujące nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych np. dokumentów księgowych, podatkowych (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
przez czas, w którym Administrator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania zobowiązania np. zostanie nałożona kara finansowa (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
c. wykonywania marketingu bezpośredniego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d. cookies (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
e. dane nawigacyjne w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu internetowego Księgarni do preferencji osób korzystających z serwisu, a także jego administrowania i doskonalenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
We wskazanych w lit. c) - e) celach Administrator będzie dokonywał Profilowania, czyli dokonywał zautomatyzowanej analizy Państwa danych i na tej podstawie opracowana zostanie analiza Państwa preferencji np. czytelniczych.
f. w przypadku dokonywania przez Państwa płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line  np. banków, Administrator wejdzie w posiadanie informacji m.in. z jakiego rachunku bankowego, którego banku dokonali Państwo zapłaty. Dane te będą przetwarzane w celu zweryfikowania, czy dokonali Państwo zapłaty w poprawnej wysokości, a w razie konieczności w celu w celu dokonania zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
g. w przypadku dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych Księgarni mogą być Państwo objęci monitoringiem wizyjnym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Administrator będzie przetwarzał  pozyskane w ten sposób Państwa Dane osobowe wyłącznie do ww. celów oraz będzie przechowywał przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające Państwa Dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 
2. Podane Dane osobowe mogą być udostępnione po uzyskaniu Państwa zgody do przetwarzania w celach marketingowych partnerowi Księgarni – Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanym zakupie w Księgarni.
 
C. Sposób przetwarzania danych osobowych
1. Mechanizm cookies:  Księgarnia używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer np.  a komputerze, laptopie, smartfonie osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Księgarnię usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu. Mechanizm cookies nie służy w celu Państwa identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana Państwa tożsamość. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa urządzeń na których korzystacie z Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach internetowych Księgarni będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
2. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacon: Księgarnia może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Klienta lub Gościa do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych Usług.
3. Adres IP: Księgarnia zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
4. Cookies innych podmiotów: Księgarnia zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego Księgarni. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Stałych Klientów lub osób, które dokonały zakupu bez logowania. W reklamach zamieszczanych na stronach Księgarni mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.
 
IV. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Powierzenie może nastąpić wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej - podmiotowi, który zapewni wystarczające gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO.
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator na podstawie umowie powierzenia przekazuje Państwa Dane osobowe firmie Prekursor NT z siedzibą w Krakowie, zapewniającej środki bezpieczeństwa serwerom na których znajdują się Państwa Dane osobowe, wyłącznie w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania usługi przez ten podmiot.
2. Bezpośredni dostęp do Danych osobowych zbieranych przez Księgarnię mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu. 
3. Powierzenie przetwarzania Państwa Danych osobowych partnerowi Księgarni firmie Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu następuje w sposób gwarantujący przetwarzanie Danych osobowych z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających powszechnie obowiązujące przepisy oraz wyłącznie w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Księgarni.
4. Ponadto Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 
VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Analiza ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa Danych osobowych. 
 
1. Administrator dokonuje analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób oraz adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Administrator zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
3. Administrator kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
4. Administrator analizuje i ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w tym celu Spółka może stosować: 
a) pseudonimizacja,
b) szyfrowanie Danych osobowych,
c) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
d) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
e) Spółka dokonuje oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
 
VII . ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRAWEM 
 
1. Przetwarzanie Danych osobowych następuje zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony  interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Dla skutecznej realizacji niniejszej Polityki Administrator zapewnia:
a) odpowiednie dla rodzaju zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne  i organizacyjne,
b) kontrolę i nadzór na rodzajem i sposobem przetwarzania danych,
c) monitorowanie stosowania przyjętych środków ochrony danych,
d) zgodność postępowania partnerów i kontrahentów Księgarni z niniejszą polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do konieczności przekazania im Danych osobowych przez Księgarnię,
e) ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora przed złośliwym oprogramowaniem,
f) ochronę sieci lokalnej przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz,
g) minimalizację/ograniczenie liczby osób mających dostęp do Danych osobowych klientów Księgarni.
3. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
4. Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
a) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), 
b) dostępu do Danych osobowych, 
c) czasu przechowywania danych. 
5. Administrator w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przetwarza pewne kategorie Danych osobowych umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej np. za pomocą cech fizycznych, tam gdzie to jest możliwe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w takiej sytuacji Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych.
6. W każdym przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania Państwa Danych osobowych będziecie o tym fakcie informowaniu w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianą oraz wyrażenie, bądź odmowę wyrażenia zgody.
7. W każdym przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadomi osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
 
VIII.  INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
 
1. W każdym czasie w związku z przetwarzaniem przez Księgarnię Państwa Danych osobowych przysługuje Państwu uprawnienie do:
a) żądania dostępu do Danych osobowych, w tym uzyskania kopii,
b) prawo żądania sprostowania Danych osobowych,
c) prawo do usunięcia Danych osobowych (w pewnych sytuacjach),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
2. Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu uprawnienie do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody.
3. Administrator usuwa Dane osobowe, gdy:
a) nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
f) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).
4. Administrator dokona sprostowania nieprawidłowych Danych osobowych na Państwa żądanie. Administrator ma prawo odmówić sprostowania Danych osobowych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. 
5. Administrator uzupełnia i aktualizuje Dane osobowe na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.
6. Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
7. W każdym czasie przysługuje Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu/cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Administrator uwzględni sprzeciw/oświadczenie o cofnięciu zgody niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres e-mailowy: eksiegarnia@eksiegarnia.pl i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Administrator danych nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
2. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszej Polityki Użytkownik ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności kodeksu prawa pracy, w odniesieniu do pracownika.
3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.
4. Polityka obowiązuje od dnia jej wprowadzenia tj. od dnia 25 maja 2018 r.
 
X. KONTAKT Z NAMI
 
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: eksiegarnia@eksiegarnia.pl

GKN współpracuje z PIN Consulting

Główna Księgarnia Naukowa  zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych nam przez klientów podczas dokonywania zakupów oraz spełnia niezbędne wymagania dotyczące  ochrony danych osobowych określone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

W celu odpowiedniego zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych  Główna Księgarnia Naukowa współpracuje z firmą PIN Consulting Sp. z o. o., specjalizującą się w doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych. PIN Consulting pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w naszym przedsiębiorstwie i przeprowadza regularne audyty bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów.

Polityka Prywatności Głównej Księgarni Naukowej
  Główną Księgarnię Naukową Wojciech Satoła Spółka Jawna, ul. Podwale 6, 31-118 Kraków, Polska
 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w celu rejestracji i składania Zamówień w Głównej Księgarni Naukowej zwanej dalej „Księgarnią” lub „GKN”.

Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji lub składania Zamówień.

O bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dba Wojciech Satoła właściciel serwisu internetowego Księgarni, znajdującej się pod adresem elektronicznym www.eksiegarnia.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Główna Księgarnia Naukowa Wojciech Satoła sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Podwale 6, 31-118 Kraków NIP 676-20-74-313, REGON: 351 536 639

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych.

1.    Zbieranie danych
1)    Księgarnia zbiera dane osób rejestrujących się, dokonujących zakupu bez rejestracji/logowania się oraz w pewnym zakresie osób odwiedzających jej serwis internetowy.
2)    Podczas przeglądania stron Księgarni pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak „cookies” czy „web beacons” („Dane Nawigacyjne”).

2.    Rodzaj zbieranych danych osobowych.
W zależności od sposobu korzystania przez Państwa z serwisu internetowego Księgarni, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezębnych do realizacji wybranej usługi.
W przypadku chęci dokonania zakupu towarów oferowanych przez Księgarnię, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu. W przypadku firm, jeżeli będą Państwo chcieli otrzymać fakturę, poprosimy także o podanie nazwy firmy oraz NIP.


3.    Wykorzystywanie zebranych danych
1)    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Księgarni.
2)    Dane podane przez Państwa podczas rejestracji wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym realizacji Zamówień oraz zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a naszą Księgarnią.
3)    W przypadku zarejestrowania się w naszej Księgarni lub dokonania zakupu bez rejestracji, podane przez Państwa dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez Księgarnię informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4)    Podane dane osobowe mogą być udostępnione do przetwarzania partnerowi Księgarni – Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanym zakupie w Księgarni.
5)    W zależności od Państwa decyzji wyrażonej po zakończeniu procesu rejestracji lub po dokonaniu zakupu podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym badania rynku oraz Państwa preferencji czytelniczych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczania.
6)    Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu internetowego Księgarni do preferencji Gości i Użytkowników, a także administrowania serwisem i jego doskonalenia.
7)    Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line są przetwarzane przez te serwisy. Księgarnia nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.

4.    Mechanizm cookies

1)    Księgarnia używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Księgarnię usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
2)    Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów,
w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach internetowych Księgarni będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

5.    Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons
Księgarnia może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF
(tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Użytkownika lub Gościa do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych Usług.

6.    Adres IP
Księgarnia zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

7.    Cookies innych podmiotów
1)    Księgarnia zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego Księgarni. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Stałych Klientów lub osób, które dokonały zakupu bez logowania.
2)    W reklamach zamieszczanych na stronach Księgarni mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
3)    Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

8.    Dostęp do danych
1.    Do danych osobowych zbieranych przez Księgarnię mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu.
2.    Państwa dane mogą być udostępniane partnerowi Księgarni firmie Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Księgarni.
3.    Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9.    Preferencje
W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres biuro@eksiegarnia.pl.

10.    Możliwość modyfikacji danych
1)    Każdemu Stałemu Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik dokonuje wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli przesłanie na adres biuro@eksiegarnia.pl.
2)    Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Stałego Klienta lub osoby, która dokonała zakupu towaru w Księgarni, jeżeli naruszyła Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jej odpowiedzialności.

11.    Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1)    Właściciel Księgarni, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Stałych Klientów lub osób, które dokonały zakupu towaru w Księgarni przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Stałych Klientów lub osób, które dokonały zakupu towaru w Księgarni odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Stałych Klientów lub osób, które dokonały zakupu towaru w Księgarni przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2)    Właściciel Księgarni, oświadcza, że w przypadku wyrażenia zgody dane osobowe Stałych Klientów lub osób, które dokonały zakupu towaru w Księgarni, udostępnione Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Właściciel Księgarni zaleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Ceneo SA.
3)    Księgarnia zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę Prekursor NT z siedzibą w Krakowie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego serwera zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

12.    Wyłączenie odpowiedzialności
1)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Księgarni, które zostały zamieszczone na stronach internetowych Księgarni gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
2)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

13.    Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@eksiegarnia.pl

14.    Zmiany Polityki Prywatności
Księgarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.